Fæddir


0. Skráningaratriði fyrir viðfangsefni


0.1 Heiti

Fæddir

0.2 Efnisflokkur

Mannfjöldi

0.3 Umsjón; stofnun, deild, sérfræðingur o.s.frv.

Guðjón Hauksson
Hagstofa Íslands
gudjon.hauksson (hjá) hagstofa.is
Sími: 528 1032

0.4 Tilgangur og aðdragandi

Með konungsbréfi árið 1735 var biskupum Íslands gert að safna árlegum skrám frá prestum um fædda. Árið 1838 tóku skýrslur að greina frá fjölda barnsfæðinga eftir kyni og ennfremur ítarlegri sundurliðanir á réttarstöðu við fæðingu frá 1850. Þá var hægt að greina frá fjölda lifandi fæddra barna eftir aldri mæðra frá 1853 bæði eftir því hvort þær voru fædd í hjónabandi eða utan þess. Árleg manntöl presta lögðust af með tilkomu þjóðskrárinnar 1952 og hafa ítarlegar upplýsingar um fædda fengist úr henni síðan. Auk þess skráir Hagstofan upplýsingar um fædda eftir fæðingarskýrslum frá sjúkrahúsum.

0.5 Notendur og notkunarsvið

Sveitastjórnir, stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklingar.

0.6 Heimildir

Breytingaskrá Þjóðskrár, fæðingarskýrslur.

0.7 Lagalegur grundvöllur fyrir hagskýrslugerð

Lög um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð nr. 163/2007.

0.8 Svarbyrði við innsöfnun


0.9 Ákvæði vegna EES og ESB


1. Efni


1.1 Efnislýsing

Töflur um frjósemi voru birtar í hagskýrslum Hagstofu Íslands frá stofnun hennar til 1980 og síðar í Landshögum. Eldri tölur eru samandregnar í Hagskinnu. Sögulegar hagtölur um Ísland.

Börn sem að fæðast á Íslandi eru talin, ef a.m.k. annað foreldri þeirra á lögheimili á Íslandi. Barn er talið lifandi fætt sýni það lífsmark við fæðingu.

Eftirtalin atriði koma fram í útgefnu efni:

 • Fæðingar og fædd börn eftir kyni
 • Lifandi fæddir, öll börn og frumburðir eftir aldri móður
 • Lifandi fæddir eftir fæðingarröð og hjúskaparstétt móður
 • Frjósemi kvenna

1.2 Tölfræðileg hugtök

Fæðingar: Fjöldi fæðinga burtséð frá fjölburafæðingum

Lifandi fæddir: Börn sem koma í heiminn með greinilegt lífsmark.

Andvana fæddir
: Í töflum Hagstofu Íslands eru andvana fædd börn þau börn sem koma í heiminn án lífsmarks eftir a.m.k. 28 vikna meðgöngu. Styttri meðganga telst vera fósturlát. Rétt er að vekja athygli á því að í hagskýrslum margra landa hafa mörkin milli fósturláts og andvana fæðinga verið færð niður í 22 vikur og fæðingarstofnanir á Íslandi hafa allt frá árinu 1992 sett mörkin við 22 vikna meðgöngu og 500 g þyngd.

Frjósemi (general fertility): Fjöldi fæðinga miðað við 1.000 konur á frjósemiskeiði.
Lifandi fædd börn á ævi hverrar konur (total fertility) Hér er um að ræða samtölu aldursbundinnar frjósemi. Aldursbundin frjósemi er reiknuð sem hlutfall fæðinga af hverjum aldurshóp kvenna á frjósemisskeiði.

Fæðingartíðni (crude birth rate): Lifandi fædd börn á 1.000 íbúa.

2. Tími


2.1 Viðmiðunartími talnaefnis

Almanaksárið

2.2 Vinnslutími

Vinnslutíminn er þrír mánuðir eða frá áramótum og fram til aprílmánaðar.

2.3 Stundvísi birtingar

Fréttatilkynning um fædda er birt samkvæmt birtingaráætlun hvers árs.

2.4 Tíðni birtinga

Árleg.

3. Áreiðanleiki og öryggismörk


3.1 Nákvæmni gagna og áreiðanleiki

Skil á skýrslum er 100%. Í örfáum tilvikum vantar upplýsingar um meðgöngulengd eða fæðingarþyngd.

3.2 Skekkjuvaldar í gögnum

Engir

3.3 Tölur um öryggismörk/skekkjumælingar

Engin öryggismörk reiknuð þar sem um heildarsafn er að ræða.

4. Samanburður


4.1 Samanburðarhæfi milli tímabila

Árleg manntöl presta lögðust af með tilkomu Þjóðskrárinnar 1952 og hafa upplýsingar um fædda fengist úr henni allar götur síðan. Skýrgreiningu á óvígðri sambúð foreldra var breytt 1986 í mannfjöldaskýrslum. Fyrir þann tíma studdist skýrslugerð um þetta atriði við Þjóðskrá auk fæðingarskýrslna og var þá ekki talið að um óvígða sambúð væri að ræða nema foreldrar hefðu sama lögheimili. Frá 1986 byggist skýrslugerð um sambúð foreldra eingöngu á fæðingarskýrslum og þeim upplýsingum sem þar eru hafðar eftir móður um það atriði.

4.2 Samanburður við aðrar hagtölur

Landspítalinn - hjáskólasjúkrahús gefur út skýrslu um fæðingar fyrir landið á hverju ári. Þeim tölur ber ekki saman við tölur Hagstofu Íslands, vegna þess að LSH telur allar fæðingar á landinu, sama hvert lögheimili foreldranna er.

4.3 Samband milli bráðabirgðatalna og lokatalna

Engar bráðabirgðatölur eru gefna út fyrir fædda.

5. Aðgangur að upplýsingum


5.1 Miðlunarleiðir

 • Fréttir birtar á vef Hagstofunnar
 • Hagtölur, efnisflokkaðar veftöflur
 • Hagtíðindi, ritröð
 • Landshagir, árbók Hagstofu Íslands
 • Hagtíðindi. Mánaðarrit Hagstofu Íslands. Útgáfu hætt 2004
 • Mannfjöldaskýrslur til ársins 1980. Í ritröðinni Hagskýrslur Íslands
 • Hagskinna. Sögulegar hagtölur um Ísland

5.2 Grunngögn; varðveisla og notkunarmöguleikar

Gögn geymd á tölvutæku formi hjá Mannfjölda- og manntalsdeild Hagstofu Íslands. Ekki er veittur aðgangur að einstaklingsbundnum gögnum en unnt er að fá sérvinnslur úr þeim gegn greiðslu.

5.3 Skýrslur


5.4 Aðrar upplýsingar

Frekari upplýsingar má fá hjá Mannfjölda- og manntalsdeild Hagstofu Íslands, s. 528 1030 eða með tölvubréfi: mannfjoldi (hjá) hagstofa.is

© Hagstofa �slands, �ann 4-1-2010