Húsnæði Hagstofu Íslands

Hagstofa Íslands tók til starfa árið 1914. Hagstofan er sjálfstæð stofnun sem heyrir undir forsætisráðherra. Hún er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar í landinu og hefur forystu um framkvæmd hennar og samskipti við alþjóðastofnanir á þessu sviði. Hagstofustjóri er Hrafnhildur Arnkelsdóttir.

Hagstofan safnar tölulegum upplýsingum um íslenskt samfélag, vinnur úr þeim og miðlar til notenda. Miðlun hagtalna stuðlar að upplýstri þjóðfélagsumræðu og er grundvöllur lýðræðislegra ákvarðana. Hagstofan skiptist í fimm svið:

Efnahags- og fyrirtækjasvið

Auðlinda- og umhverfismál
Umhverfistölfræði felur meðal annars í sér tölfræði um úrgang og losun gróðurhúsalofttegunda. Unnið er að framleiðslu umhverfisreikninga út frá þjóðhagsreikningum. Einnig eru unnar á sviðinu hagtölur um sjávarútveg.

Fyrirtækjatölfræði
Umsjón með þróun og rekstri fyrirtækjaskrár til hagskýrslugerðar. Unnin er skammtímatölfræði um virðisaukaskattskylda veltu og starfsmannafjölda eftir atvinnugreinum sem og hagtölur um rekstur, afkomu og lýðfræði fyrirtækja eftir atvinnugreinum.

Utanríkisverslun
Úrvinnsla gagna um útflutning, innflutning, vöru og þjónustu. Einnig eru unnar hagtölur um verð- og magnvísitölur.

Vísitöludeild
Vísitöludeild vinnur vísitölu neysluverðs, vísitölu byggingarkostnaðar, vísitölu framleiðsluverðs og skyldar verðvísitölur auk alþjóðlegs verðsamanburðar.

Þjóðhagsreikningar og opinber fjármál
Deild um þjóðhagsreikninga og opinber fjármál vinnur að framleiðslu-, ráðstöfunar- og tekjuskiptingaruppgjöri þjóðhagsreikninga, fjármálareikninga, vinnumagn og framleiðni, efnahagslegar skammtímatölur, ferðaþjónustureikninga og hagskýrslugerð um búskap hins opinbera.

Á sviðinu eru unnar hagskýrlur um gistinætur og ferðaþjónustu, iðnaðarframleiðslu og landbúnað, svo og tölfræði um útgjöld til rannsóknar- og þróunarstarfs fyrirtækja og stofnana og tölfræði um nýjungvirkni fyrirtækja.

Sviðsstjóri: Björn Rúnar Guðmundsson

Félagsmálasvið

Atvinna, lífskjör og mannfjöldi
Unnar eru hagtölur um vinnumarkað, lífskjör, mannfjölda, manntal, félagsvísa, félagsvernd, heilbrigðismál, karla og konur, börn, húsnæðismál, kosningar, fjölmiðlun og menningu.

Laun tekjur og menntun
Unnar eru hagtölur um laun, launakostnað, tekjur, skuldir, menntun og skólamál.

Sviðsstjóri: Margrét Kristín Indriðadóttir gegnir tímabundið stöðu sviðsstjóra.

Rekstrarsvið

Rekstur og fjármál
Fjármáladeild sér um rekstur, bókhald og fjármál.

Upplýsingatækni
Deildin annast rekstur og þjónustu tölvukerfa, forritun og rekstur sérsniðinna hugbúnaðarlausna.

Gagnasöfnun
Gagnasöfnun vinnur að gerð úrtaksrannsókna og annarri gagnasöfnun.

Sviðsstjóri og staðgengill hagstofustjóra: Elsa B. Knútsdóttir

Rannsóknir og spár

Deildin fylgist með afkomu þjóðarbúsins, greinir stöðu og horfur í hagkerfinu og gerir þjóðhagsspár og -áætlanir sem birtar eru í skýrsluformi. Samkvæmt lögum um opinber fjármál liggja spárnar til grundvallar fjárlagafrumvarpi og stefnumörkun í opinberum fjármálum. Deildin sinnir einnig öðrum rannsóknarverkefnum sem tengjast gerð þjóðhagsspár.

Deildin sinnir jafnframt skilgreindu þjónustuhlutverki við deild þjóðhagsreikninga og opinberra fjármála og hefur í þeim tilgangi aðgang að óbirtum bráðabirgðaniðurstöðum. Um samstarfið gildir formlegur samningur sem kveður á um markmið og setur ramma um fyrirkomulag samskiptanna. Rannsóknareiningin er sjálfstæð eining og aðskilin frá hagskýrslustarfseminni.

Rannsókna- og spádeild heyrir undir hagstofustjóra.

Stjórnsýsla og samstarf

Samskipti og miðlun
Miðlun hagtalna, útgáfa, upplýsingaþjónusta og ritstjórn á ytri og innri vef, auk þess að sjá um afgreiðslu- og skiptiborð Hagstofunnar.

Alþjóðamál
Hagstofan tekur virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi, svo sem Evrópska hagskýrslusamstarfinu (ESS), samstarfi Norðurlandaþjóða og samstarfi á vegum alþjóðastofnana svo Sameinuðu þjóðanna (UN) og Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD).

Aðferðir og vísindasamstarf
Aðferðafræði, umsýsla sérvinnslubeiðna, samstarf við aðra framleiðendur hagtalna, og þjónusta við rannsóknarsamfélagið. Umsýsla umsókna um aðgang að trúnaðargögnum.

Gæða- og öryggismál
Hagstofan er með ISO 27001 öryggisvottun á starfsemi sinni og leggur mikla áherslu á öryggismál í hvívetna. Þá er framleiðsla opinberrar hagskýrslugerðar unnin í takt við meginreglur í evópskri hagskýrslugerð (e. European Code of practice) sem jafnframt er grunnurinn að gæðakerfi stofnunarinnar.

Sviðsstjóri: Ólafur Arnar Þórðarson