Tilraunatölfræði


Staðgreiðsluskyldar greiðslur til einstaklinga

Samantekt

Staðgreiðsluskyldar greiðslur til einstaklinga fela í sér tvær tegundir af mánaðarlegu talnaefni. Í fyrsta lagi upplýsingar um staðgreiðsluskyldar launagreiðslur (launasumma) sem eru birtar eftir atvinnugreinum og sveitarfélögum ásamt talningum á launafólki og launagreiðendum. Í öðru lagi staðgreiðsluskyldar greiðslur (heildarsumma) sem innhalda flestar staðgreiðsluskyldar greiðslur, þar með talið launagreiðslur, greiðslur í fæðingarorlofi og bóta- og lífeyrisgreiðslur. Heildarsumman er birt eftir sveitarfélögum og skipt upp í launagreiðslur, atvinnuleysisgreiðslur og aðrar greiðslur. Einyrkjar með rekstur á eigin kennitölu, sem greiða sjálfum sér reiknað endurgjald og fjármagnstekjur, eru ekki hluti talnaefnis. Til samanburðar eru birtar samanlagðar árstekjur einstaklinga eftir sveitarfélögum, þar með talið niðurbrot á reiknuðu endurgjaldi og fjármagnstekjum byggt á árlegu uppgjöri skattframtala einstaklinga fyrir tímabilið 2008 til 2019.

Staðgreiðsluskyldar greiðslur til einstaklinga eru bráðabirgðatölur sem birtar eru mánaðarlega og ná aftur til janúar 2008. Vakin er athygli á því að tölur geta breyst meðal annars vegna síðbúinna skila greiðenda. Það á einkum við um nýjustu mánuði talnaefnis þar sem tímanleiki birtingar er mikill eða um 2 mánuðir eftir að viðmiðunartíma lýkur.

Lýsing

Upplýsingar eru unnar á grundvelli staðgreiðslu- og mannfjöldagagna Hagstofunnar. Tímanlegar upplýsingar um mánaðarlega samtölu greiðslna (tekna) einstaklinga hafa ekki verið aðgengilegar fyrr. Árlega birtir Hagstofan upplýsingar um meðaltekjur einstaklinga samkvæmt skattframtölum auk samtölu launa á íslenskum vinnumarkaði í hagtölum um afkomu fyrirtækja (viðskiptahagkerfið) og í framleiðsluuppgjöri þjóðhagsreikninga um laun og launatengd gjöld atvinnugreina (allt hagkerfið).

Markmið

Markmið birtingar er að veita tímanlega vísbendingu um breytingar á samtölu staðgreiðsluskyldra greiðslna til einstaklinga. Miklar breytingar hafa orðið á samfélaginu á síðustu mánuðum vegna kórónuveirufaraldursins (Covid-19) og hefur þörf á tímanlegri tölfræði aukist í kjölfarið. Hagstofan stefnir að því að talnaefni um mánaðarlegar staðgreiðsluskyldar greiðslur til einstaklinga verði hluti af reglulegri hagskýrslugerð og því eru notendur hvattir til að hafa samband og gefa endurgjöf á talnaefnið (laun@hagstofa.is).

Launasumma dróst saman um tæp 6% á milli mánaða

Síðast uppfært: 8. apríl 2021

Staðgreiðsluskyld launasumma dróst saman um tæp 6% í janúar 2021 frá desember 2020 en jókst um rúm 2% frá janúar 2020. Vakin er athygli á því að greiðslur eru ekki verðlagsleiðréttar. Breytingin á milli ára var mismikil eftir atvinnugreinum. Talnaefni um staðgreiðsluskyldar greiðslur í janúar 2021 hefur verið uppfært.


Talnaefni

Staðgreiðsluskyldar launagreiðslur (launasumma), bráðabirgðatölur 080421 (xlsx)

Staðgreiðsluskyldar greiðslur eftir sveitarfélögum (heildarsumma), bráðabirgðatölur 080421 (xlsx)


Lýsigögn

Tekjur einstaklinga geta til dæmis verið í formi launa, hlunninda, bóta- og lífeyrisgreiðslna, styrkja og fjármagnstekna. Almennt eru flestar tekjur einstaklinga skattskyldar en með nokkrum undantekningum þó, eins og barnabætur og nokkrar tegundir greiðslna frá Tryggingastofnun. Árlega birtir Hagstofan upplýsingar um meðaltekjur einstaklinga byggt á skattframtölum einstaklinga sem eru skattskyldir hér á landi og skilað hafa framtali til Skattsins. Hins vegar liggja fyrir tímanlegri upplýsingar um staðgreiðsluskyldar tekjur einstaklinga en þeim, sem teljast greiðendur samkvæmt lögum um staðgreiðslu opinbera gjalda nr. 45/1987, ber að skila mánaðarlega skilagrein með sundurliðuðum upplýsingum um hvern þann einstakling sem þeir greiða staðgreiðsluskylda greiðslu. Uppgjör vegna staðgreiðslu af launum samkvæmt lögunum er grunnur þessa talnaefnis og við úrvinnslu hefur Hagstofan auðgað gögn svo hægt sé að nýta þau til hagskýrslugerðar, til að mynda aðgreint launagreiðslur frá öðrum greiðslum og bætt við atvinnugrein og búsetu.

Vakin er athygli á því að tölur geta breyst vegna síðbúinna skila eða leiðréttinga frá greiðendum staðgreiðsluskyldra greiðslna. Slíkar breytingar leiða yfirleitt til hækkunar greiðslna eftir mánuðum og á það einkum við nýjasta tímabil talanefnis. Algengara er að fyrirtæki sem greiða fáum starfsmönnum laun skili gögnum seint. Einnig geta tölur breyst ef atvinnugreinaskráningu er breytt í fyrirtækjaskrá Hagstofunnar eða lögheimilisskráningu í Þjóðskrá, en slíkar breytingar geta gilt afturvirkt. Breyting á atvinnugrein getur komið til vegna breytingar á starfsemi fyrirtækis eða endurskoðun Hagstofunnar á flokkun.

Staðgreiðsluskyldar greiðslur (heildarsumma) til einstaklinga eru bráðabirgðatölur í íslenskum krónum og á verðlagi hvers mánaðar. Um er að ræða samtölur tekna sem einstaklingar frá greitt og falla undir staðgreiðsluskyldar greiðslur samkvæmt lögum nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda. Samtalan er birt eftir sveitarfélögum og að auki brotin niður á launagreiðslur, atvinnuleysisgreiðslur og aðrar greiðslur. Launagreiðslur, sem eru að auki birtar eftir atvinnugrein, innihalda stærstan hluta launatekna vegna atvinnu sem greiddar eru mánaðarlega til launafólks. Til launa teljast endurgjald fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu, til dæmis laun, hlunnindi, desember- og orlofsuppbót, eingreiðslur, risnufé og ökutækjastyrkir. Atvinnuleysisgreiðslur eru greiðslur frá Vinnumálastofnun vegna atvinnuleysisbóta, þ.m.t. hlutabóta. Aðrar greiðslur innihalda allar aðrar staðgreiðsluskyldar greiðslur fyrir utan laun og atvinnuleysisbætur, þar með talið greiðslur vegna fæðingarorlofs, bótagreiðslur, styrki og lífeyrisgreiðslur (bæði ellilífeyrisgreiðslur og úttekt einstaklinga á séreignasparnaði). Þær greiðslur sem falla ekki undir staðgreiðslu eru til dæmis útfararstyrkir frá verkalýðsfélagi og einkennisfatnaður frá launagreiðanda, sjá nánar lista um greiðslur sem falla ekki undir staðgreiðslu í reglugerð nr. 591/1987. Einyrkjar með rekstur á eigin kennitölu, sem greiða sjálfum sér reiknað endurgjald, eru ekki hluti talnaefnis Hagstofunnar né fjármagnstekjur.

Samanlagðar árstekjur einstaklinga samkvæmt skattframtali eru jafnframt birtar til að gefa mynd af umfangi heildartekna einstaklinga óháð því hvort þær eru staðgreiðsluskyldar eða ekki. Um er að ræða samanlagðar árstekjur einstaklinga sem eru skattskyldir hér á landi og skilað hafa framtali til Skattsins tekjuárin 2008 til 2019, á verðlagi hvers árs. Samtalan er birt eftir sveitarfélögum og að auki brotin niður á atvinnutekjur, reiknað endurgjald, fjármagnstekjur og aðrar tekjur. Í samtölunni eru allir meðtaldir, þar með talið þeir sem eru með áætlað og handreiknað framtal. Upplýsingar taka mið af stöðu í júní ár hvert fyrir breytingar, kærur og endurákvarðanir. Vakin er athygli á því að í talnaefni um tekjur samkvæmt skattframtölum er ekki sama skilgreining á búsetu og í talnaefni um staðgreiðsluskyldar greiðslur til einstaklinga.

Sveitarfélag tekur mið af búsetu einstaklings sem fær staðgreiðsluskyldar tekjur. Upplýsingar eru sóttar í mannfjöldagögn Hagstofunnar sem byggja á íbúaskrá Þjóðskrár Íslands. Sveitarfélag miðast við lögheimili einstaklings í þeim mánuði sem viðkomandi fær greiddar staðgreiðsluskyldar greiðslur. Heildartala (allir óháð búsetu) telur allar staðgreiðsluskyldar greiðslur sem einstaklingar fá greiddar, þar með talið greiðslur sem einstaklingar fá sem búa erlendis eða eru ekki með skráð lögheimili. Sveitarfélag í talnaefni um árstekjur samkvæmt skattframtali byggir hins vegar á búsetu einstaklinga skráð á framtal sem er áætluð búseta sveitarfélags tengd útsvari.

Atvinnugrein launagreiðanda byggir á aðalatvinnugrein launagreiðanda samkvæmt fyrirtækjaskrá Hagstofunnar í samræmi við ÍSAT2008-atvinnugreinaflokkun. Birtar eru upplýsingar um yfirflokka atvinnugreina, deildir eða samantektir á bálkum, en einstaka flokkar taka mið af því að launagreiðandi getur verið í blönduðum rekstri. Sjá yfirlit og nánari lýsingu í flipa sem heitir „Um ISAT2008“ í talnaefni um staðgreiðsluskyldar launagreiðslur. Athugið að birtar atvinnugreinar geta skarast og þar af leiðir að ef allar atvinnugreinar, sem settar eru fram í talnaefninu, eru lagðar saman fæst ekki sama niðurstaða og birt heildartala (alls).

Fjöldi launagreiðenda sem greiða staðgreiðsluskyld laun eru allir aðilar sem skila sundurliðun launagreiðslna fyrir a.m.k. einn móttakanda launa til Skattsins. Talning launagreiðenda byggist á auðkenni lögaðila sem tengist kennitölu hans. Hver kennitala lögaðila telst því sem einn greiðandi. Athugið að birtar atvinnugreinar geta skarast og þar af leiðir að ef allir flokkar eru lagðir saman fæst ekki sama niðurstaða og heildartala. Heildartala (alls) telur hvern launagreiðanda einungis einu sinni.

Fjöldi einstaklinga sem fær greidd staðgreiðsluskyld laun er talning á hverjum þeim sem fær greidd staðgreiðsluskyld laun frá launagreiðanda. Ekki er gerður greinamunur á því hvort viðkomandi sé í fullu starfi eða hlutastarfi og ekkert lágmarksviðmið er á launagreiðslum. Í einhverjum tilfellum getur launaupphæð verið mjög lág. Hver einstaklingur sem fær launagreiðslur telst einu sinni óháð launaupphæð. Athugið að birtar atvinnugreinar geta skarast og þar af leiðir að ef allir flokkar eru lagðir saman fæst ekki sama niðurstaða og heildartala. Þeir einstaklingar sem fá greidd laun hjá fleiri en einum launagreiðanda í ólíkum birtum atvinnugreinaflokkum teljast í báðum flokkum en heildartala (alls) telur hvern móttakanda launagreiðslu einungis einu sinni.


Öllum eru heimil afnot af tilraunatölfræði Hagstofu Íslands. Vinsamlegast getið heimildar.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma +354 528 1250. Netfang: laun@hagstofa.is