Hinn 1. janúar 2012 voru landsmenn alls 319.575 og hafði fjölgað um 1.123 frá sama tíma árið 2011. Þetta jafngildir fjölgun landsmanna um 0,4%. Konum fjölgaði nokkuð meira en körlum eða um 0,5% á móti 0,2%.

Fólksfjölgun var á höfuðborgarsvæðinu, en þar voru íbúar 1.253 fleiri 1. janúar 2012 en fyrir ári. Það jafngildir 0,6% fjölgun íbúa á einu ári. Hlutfallslega varð fólksfjölgunin hins vegar mest á Suðurnesjum, þar sem fjölgaði um 0,7%, eða 154 frá síðasta ári. Fólki fjölgaði einnig á Norðurlandi eystra, um 12 einstaklinga (0,4%), og um 50 (0,4%) á Austurlandi. Fólksfækkun var á fjórum landsvæðum, mest á Norðurlandi vestra þar sem fækkaði um 194 manns, eða 2,6%. Umtalsverð fólksfækkun var einnig á Vestfjörðum en þar fækkaði um 82, eða 1,2%. Minni fólksfækkun var á Suðurlandi (0,2%) og Vesturlandi (0,1%).

Sveitarfélög
Hinn 1. janúar 2012 voru alls 75 sveitarfélög á landinu og hafði þeim fækkað um eitt frá fyrra ári. Sveitarfélögin eru afar misstór. Alls var íbúatala fimm sveitarfélaga undir 100, en undir 1.000 í 42 sveitarfélögum.

Þéttbýlisstaðir
Hinn 1. janúar 2012 voru alls 59 þéttbýlisstaðir á landinu með 200 íbúa eða fleiri. Þeim hafði fækkað um 2 frá fyrra ári. Auk þeirra voru 35 smærri byggðakjarnar með 50-199 íbúa, en fjöldi þeirra stóð í stað frá fyrra ári. Alls bjuggu 298.813 manns í þéttbýli hinn 1. janúar 2012 og hafði þá fjölgað um 999 frá 1. janúar 2011. Í dreifbýli og smærri byggðakjörnum bjuggu alls 20.762.

Framfærsluhlutfall og kjarnafjölskyldur
Framfærsluhlutfall var 68,4% í ársbyrjun 2012 en var 68,1% ári áður. Framfærsluhlutfall er annars vegar hlutfall ungs fólks (19 ára og yngra) af fólki á vinnualdri (20–64 ára) og hins vegar eldra fólks (65 ára og eldra) af fólki á vinnualdri. Hækkun þessa hlutfalls stafar einkum af því að fólki fækkar á vinnualdri.

Kjarnafjölskyldur voru 77.621 hinn 1. janúar 2012 en 77.370 ári áður. Hinn 1. janúar voru 3.904 einstaklingar í hjónabandi sem ekki voru í samvistum við maka. Hér er um að ræða einstaklinga sem skilið hafa að borði og sæng sem og hjónabönd þar sem annar makinn hefur flutt lögheimili sitt til útlanda.

Nánari grein fyrir búsetuþróun og breytingum á mannfjöldanum verður gerð í Hagtíðindum sem áætlað er að gefa út 3. apríl n.k.

Aðferðir
Hinn 1. janúar 2012 tók gildi sameining Bæjarhrepps og Húnaþings vestra undir nafni þess síðarnefnda. Með sameiningunni verður breyting á landsvæðaskiptingu Hagstofunnar, en hið sameinaða sveitarfélag telst allt til Norðurlands vestra.

Eins og tilkynnt var á síðasta ári birtir Hagstofan nú tölur um meðalmannfjölda ársins í stað miðársmannfjölda eins og verið hefur frá árinu 1998. Meðalmannfjöldinn er reiknaður sem einfalt meðaltal tveggja talna 1. janúar hvers árs og 1. janúar þess næsta. Með þessu móti getur hver sem er reiknað út meðalmannfjöldann eins og þarf, en Hagstofan birtir helstu skiptingar til hagræðis fyrir notendur.

Hagstofan hefur endurskoðað skilgreiningu sína á þéttbýlisstöðum og byggðakjörnum. Helstu breytingar eru þær að nú eru þéttbýlisstaðir skilgreindir óháð byggðakjörnum og þar með sveitarfélagsmörkum. Miðað er við að þéttbýlisstaðurinn hafi skýrt gatnakerfi, sérstakt heiti eða ekki sé meira en 200 metrar milli húsa. Lögð er af sú regla að allt sveitarfélagið, ef um er að ræða kaupstaði eða kauptúnahreppa, teljist til þéttbýlis, enda er langt um liðið frá því skipting landsins í kaupstaði, kauptún og sveit hafði einhverja þýðingu. Þá er lögð af sú regla að meira en tveir þriðju íbúa í þéttbýli skyldu hafa atvinnu af öðru en landbúnaði. Þéttbýlisstaðir hafa að lágmarki 200 íbúa. Aðeins íbúar þéttbýlisstaða teljast til þéttbýlis.

Byggðakjarnar eru skilgreindir með sama hætti og þéttbýlisstaðir, nema að því leyti að þeir ná ekki yfir sveitarfélagsmörk og ekki eru sett nein skilyrði um lágmarksmannfjölda. Hagstofan mun þó ekki birta tölur um byggðakjarna nema mannfjöldi í þeim nái 50 á því tímabili sem birt er.

Við innleiðingu nýrrar þéttbýlisskilgreiningar kom í ljós að leiðréttingu þurfti að gera á nokkrum heimilisföngum, sem höfðu verið ranglega flokkuð. Þá komu í ljós nýir byggðakjarnar, Brúnahlíð í Eyjafirði, byggðakjarninn í Þykkvabæ, Tjarnabyggð í Sveitarfélaginu Árborg og byggðakjarninn Innnes við Akranes. Breytt er heiti á byggðakjarnanum Nesjakauptúni í Hornafirði, hann heitir nú Nesjahverfi í Hornafirði í töflum Hagstofunnar. Það er í samræmi við nafngift heimamanna. Þá er samfelldi þéttbýlisstaðurinn sem nær yfir Keflavík, Njarðvík og Ásbrú nefndur einu nafni Reykjanesbær. Sveitarfélagið Reykjanesbær nær hins vegar yfir stærra svæði og meðal annars byggðakjarnann Hafnir. Gerð er nánari grein fyrir nýrri þéttbýlisskilgreiningu í skýrslu sem Hagstofan gefur út samhliða þessari fréttatilkynningu.

Vegna þessara breytinga myndast rof í tímaröðum. Notendum til glöggvunar eru tölur um skiptingu mannfjöldans eftir þéttbýliskjörnum 1. janúar 2011 birtar ásamt 2012 í samræmi við hina nýju skilgreiningu.

Talnaefni:
     Sveitarfélög 
     Byggðakjarnar
     Framfærsluhlutfall
     Kjarnafjölskyldur
   
Skýrsla:
     Endurskilgreining Hagstofu Íslands á þéttbýlisstöðum og byggðakjörnum