Í lögum um framhaldsskóla segir að árlegur starfstími nemenda skuli eigi vera skemmri en níu mánuðir, þar af skuli kennsludagar ekki vera færri en 145. Samkvæmt upplýsingum frá framhaldsskólum var fjöldi reglulegra kennsludaga skólaárið 2005-2006 á bilinu 142 til 149. Meðalfjöldi reglulegra kennsludaga var 146 sem er einum degi meira en skólaárið á undan en sami fjöldi og skólaárið 2003-2004. Auk þeirra voru aðrir kennsludagar á bilinu 0 til 8 (með einni undantekningu), eða 2 að meðaltali. Að meðaltali voru reglulegir kennsludagar nemenda tveimur fleiri á vorönn en á haustönn.

Fjöldi daga sem einungis var varið til prófa og námsmats var frá 12 til 31. Hússtjórnarskólarnir tveir skera sig úr með 12 og 13 prófdaga þar sem próf eru oft tekin á kennsludögum í þessum skólum. Aðrir framhaldsskólar verja a.m.k. 23 dögum til prófa og námsmats. Að meðaltali var 27 dögum varið til prófa og námsmats sem er fjölgun um einn dag frá síðastliðnu skólaári. Nemendur á síðasta ári í bekkjarkerfisskólum fá í sumum tilfellum færri reglulega kennsludaga en yngri nemendur, en fá í staðinn fleiri prófdaga.

Í reglugerð um starfstíma framhaldsskóla er ákvæði um að kennslu- og prófdagar skuli ekki vera færri en 175. Í 12 skólum reyndust kennslu- og prófdagar vera færri en 175, á móti 16 skólum á síðasta skólaári.

Í kjarasamningum kennara er gert ráð fyrir samtals 175 kennslu- og prófdögum á níu mánaða starfstíma skóla og að auki fjórum vinnudögum kennara utan árlegs níu mánaða starfstíma. Heildarfjöldi vinnudaga kennara á skólaárinu 2005-2006 reyndist vera frá 174 til 187. Meðalfjöldi allra vinnudaga kennara var 180, og er það sami dagafjöldi og síðastliðið skólaár. Þar af voru að meðaltali 177 á árlegum starfstíma skóla, einum fleira en í fyrra.


Í gagnasöfnun um skólahald kemur fram að sérdeild er starfandi við 20 framhaldsskóla.

Bekkjarkerfi er við lýði í 6 framhaldsskólum á landinu og áfangakerfi í 28 skólum.

Gagna um fjölda kennsludaga, prófdaga og annarra vinnudaga kennara var aflað frá 34 framhaldsskólum. Tveir skólar, Menntaskólinn Hraðbraut og Snyrtiskólinn starfa eftir þriggja anna kerfi og eru ekki taldir með í meðaltölunum hér að ofan.

Talnaefni