Vinsamlegast athugið að þessi fréttatilkynning er endurútgefin í stað fréttar frá 22. janúar 2021. Tekjur eins rekstraraðila voru ekki réttar sem gerði það að verkum að samdráttur á fjölmiðlamarkaði var minni en kom fram í fyrri frétt. Talnaefni hefur verið uppfært í samræmi við það.

Auglýsingatekjur íslenskra fjölmiðla árið 2019 drógust saman um 17% frá fyrra ári reiknað á föstu verðlagi. Á sama tíma jukust tekjur fjölmiðla af notendum um 6%. Samdráttur í heildartekjum fjölmiðla nam 4%. Samanlagðar tekjur fjölmiðla árið 2019 námu 25,8 milljörðum króna. Þar af voru tekjur af notendum 15 milljarðar króna og af auglýsingum ásamt kostun laust innan við 10,8 milljarðar króna.

Hlutdeild Ríkisútvarpsins í tekjum fjölmiðla hækkaði lítillega á sama tíma og auglýsingahlutdeild þess í útvarpi (hljóðvarpi og sjónvarpi) lækkaði á milli ára. Fimm stærstu aðilar á fjölmiðlamarkaði tóku til sín 86% af samanlögðum tekjum fjölmiðla árið 2019. Gera má ráð fyrir að allt að fjórum af hverjum tíu krónum sem varið var til greiðslna vegna birtinga auglýsinga árið 2019 hafi runnið til erlendra aðila.

Í kjölfar efnahagshrunsins 2008 varð umtalsverður samdráttur í tekjum fjölmiðla (þ.e. dag- og vikublaða og annarra blaða og tímarita, hljóðvarps og sjónvarps og vefmiðla). Frá 2007 til 2010 lækkuðu tekjur fjölmiðla um tæp 30% reiknað á verðlagi ársins 2019. Eftir nokkra tekjuaukningu áranna 2015-2017 hafa tekjurnar fallið á nýjan leik, eða um 11%. Samdráttinn er að rekja til þverrandi auglýsingatekna en þær eru nú 25% lægri en þær voru árið 2016 og 41% lægri en þegar þær voru hæstar (2007) reiknað á föstu verðlagi. Tekjur af notendagjöldum hækkuðu um 6% árið 2019 og eru nú næsta sambærilegar við það sem þær voru árið 2008 (sjá mynd 1).

Tekjuþróunin er ólík eftir miðlum. Á sama tíma og blöð og tímarit hafa búið við umtalsverðan tekjusamdrátt um langt árabil hafa aðrir miðlar ekki mátt búa við samsvarandi samdrátt. Tekjusamdrátt blaða- og tímaritaútgáfunnar er að rekja til breyttrar fjölmiðlanotkunar, sífellt aukinnar netnotkunar almennings og greiðslu auglýsenda fyrir birtingu auglýsinga á erlendum vefmiðlum. Einnig hefur tilkoma nýrra og fjölbreyttari leiða við miðlun sjónvarps- og myndefnis haft sín áhrif. Nærri lætur að tekjusamdráttur dag- og vikublaða hafi numið hátt í 60% frá því að tekjurnar voru hæstar árið 2006. Á milli áranna 2018 og 2019 lækkuðu tekjur dag- og vikublaða um 20%. Tekjur af útgáfu tímarita og annarra blaða lækkuðu um 12% á milli áranna 2018 og 2019 og vefmiðla um 7%. Á sama tíma jukust tekjur útvarps eða um 1% í hljóðvarpi og um 4% í sjónvarpi (sjá töflu 1).

Tafla 1. Tekjur eftir tegund fjölmiðla á föstu verðlagi 1997-2019 (vísitala 100=2019)
Fjölmiðlar, alls Dagblöð og vikublöð Tímarit og önnur blöð Hljóðvarp Sjónvarp Vefmiðlar
199774 143 91 70 56 .
199882 159 101 74 62 2
199991 172 133 82 67 7
200096 172 147 82 74 12
200196 156 153 80 81 8
200293 149 156 76 79 8
200393 156 128 81 77 11
200497 176 129 80 77 18
2005113 213 152 87 87 18
2006125 243 151 90 97 20
2007128 235 160 99 102 26
2008118 202 138 97 100 31
200994 125 120 87 90 28
201089 117 95 83 87 32
201195 130 94 82 90 55
201293 124 93 80 89 52
201393 124 95 78 89 57
201493 121 94 83 88 72
201598 119 97 88 93 97
2016110 137 97 103 102 117
2017112 131 100 108 107 106
2018104125 114 99 96108
2019100100100100100100
Tekjur í millj. kr. 2019 25.781 5.430 1.584 3.538 13.434 1.796

Breytt fjölmiðlaneysla almennings endurspeglast að nokkru í breyttri skiptingu á tekjum fjölmiðla eins og tafla 2 sýnir. Árið 2019 féll ríflega helmingur tekna fjölmiðla til sjónvarps og um fimmtungur til dag- og vikublaða. Hlutdeild hljóðvarps í tekjum fjölmiðla nam 14%, vefmiðla 7% og tímarita 6%. Frá 1997 hefur hlutdeild mismunandi miðla í fjölmiðlatekjum breyst umtalsvert. Hlutur dag- og vikublaða hefur lækkað úr 40% hlut í 21% á sama tíma og hlutur sjónvarps hefur aukist úr 39% í 52% og vefmiðlar hafa komið til skjalanna með 7% hlut árið 2019. Hlutur tímarita og hljóðvarps hefur að mestu verið óbreyttur um árabil.

Tafla 2. Hlutfallsleg skipting fjölmiðlatekna eftir tegund fjölmiðla 1997-2019
Dagblöð og vikublöð Tímarit og önnur blöð Hljóðvarp Sjónvarp Vefmiðlar
1997 40 8 13 39 0
1998 41 8 12 390
1999 40 9 12 380
2000 38 9 12 401
2001 34 10 11 441
2002 34 10 11 441
2003 35 8 12 431
2004 38 8 11 411
2005 40 8 11 401
2006 41 7 10 411
2007 39 8 11 411
2008 36 7 11 442
2009 28 8 13 502
2010 27 7 13 512
2011 29 6 12 494
2012 28 6 12 504
2013 28 6 12 504
2014 27 6 12 495
2015 26 6 12 497
2016 26 5 13 487
2017 25 5 13 507
2018 25 7 13 487
2019 21 6 14 527

Af um 25,8 milljarða króna tekjum fjölmiðla runnu 6,5 milljarðar króna til Ríkisútvarpsins á móti 19,2 milljörðum króna til fjölmiðla í einkaeigu. Hlutur Ríkisútvarpsins í fjölmiðlatekjum hefur lækkað lítillega frá árinu 1997 eða um eitt prósentustig, úr 26 í 25%. Á sama tíma hefur hlutdeild Ríkisútvarpsins í tekjum hljóðvarps lækkað um 9 prósentustig, eða úr 74% í 65%, og sjónvarps um 12 prósentustig eða úr 43% í 31% (sjá mynd 2).

Hlutdeild Ríkisútvarpsins í auglýsingatekjum fjölmiðla hækkaði lítillega á milli áranna 2018 og 2019, fór úr 16% í 17%. Á sama tíma lækkaði hlutur Ríkisútvarpsins í samanlögðum auglýsingatekjum útvarps (hljóðvarps og sjónvarps) úr 45% í 43%. Hlutur Ríkisútvarpsins af auglýsingatekjum sjónvarps lækkaði um 2 prósentustig á milli áranna 2018 og 2019, eða úr 50% í 48%, á sama tíma og hann stóð í stað í hljóðvarpi (38%) (sjá mynd 3).

Af heildartekjum fjölmiðla árið 2019 runnu yfir 86% til fimm rekstraraðila að Ríkisútvarpinu meðtöldu, 93% af notendagjöldum féllu í þeirra hlut og hátt í 76% af auglýsingatekjum (sjá töflu 3).

Tafla 3. Hlutdeild fimm stærstu aðila í tekjum fjölmiðla 2019, %
Tekjur, alls Notendagjöld Auglýsingar
Allir fjölmiðlar*
Fimm tekjuhæstu869376
Aðrir14724
Einkareknir fjölmiðlar
Fimm tekjuhæstu839274
Aðrir17826
Skýring: Tölur vísa til hlutdeildar rekstraraðila.
* Að Ríkisútvarpinu meðtöldu.

Ef aðeins er miðað við einkarekna fjölmiðla þá runnu 83% af tekjum þeirra til fimm rekstraraðila, 92% notendagjalda og 74% auglýsingatekna. Ástæða samdráttar í auglýsingatekjum fjölmiðla á undanförnum árum er án efa að stærstum hluta hægt að rekja til auglýsingabirtinga á erlendum vefsíðum og miðlum. Margvíslegum erfiðleikum er bundið að henda reiður á þetta þar sem erlendir auglýsingamiðlar skulda íslenskum yfirvöldum upplýsingar um greiðslur sem til þeirra renna frá íslenskum aðilum fyrir birtingu auglýsinga. Þegar horft er til greiðslna til erlendra aðila vegna kaupa á auglýsingum (að meðtöldum markaðsrannsóknum og skoðanakönnum) runnu 7,8 milljarðar króna til þeirra árið 2019 samanborið við 11,5 milljarða króna til innlendra fjölmiðla (að kvikmyndahúsum og umhverfisauglýsingum meðtöldum). Það samsvarar því að 40% af þeirri heildarupphæð sem varið var til auglýsingabirtinga og skyldrar starfsemi árið 2019 hafi runnið til erlendra aðila (sjá töflu 4).

Hafa verður hugfast að talsverður hluti þess fjár sem greiddur var til erlendra aðila er vegna auglýsinga sem beint er að erlendum neytendum, ekki síst í tengslum við ferðamennsku, og getur því ekki reiknast alfarið sem tekjutap innlendra fjölmiðla. Engar upplýsingar eru tiltækar um slíka skiptingu.

Tafla 4. Greiðslur til innlendra og erlendra aðila fyrir birtingu auglýsinga 2009-2019
    Greiðslur til erlendra aðila
Þar af:  
Alls Auglýsingatekjur
innlendra fjölmiðla
Auglýsingar,
markaðsrannsóknir og
skoðanakannanir
Greiðslukorta-viðskipti Hlutdeild Facebook og
Google af greiðslukorta-
viðskiptum
Millj. kr. á breytilegu verðlagi 2009 8.818 8.449 369 15344
2010 9.237 8.833 404 223 77
2011 11.013 10.620 393 371 330
2012 11.437 10.952 485 443 371
2013 15.916 11.339 4.577 1.119 942
2014 16.630 11.336 5.294 1.404 1.270
2015 17.496 12.091 5.405 1.720 1.543
2016 20.530 14.623 5.907 2.250 2.031
2017 19.484 13.601 5.883 2.760 2.551
2018 20.134 13.214 6.921 3.488 3.268
2019 19.354 11.528 7.826 4.133 3.869
Á föstu verðlagi, vísitala, 2019=100 20095791651
20105589662
2011631036109
20126310171110
201384100602825
201487100683433
201591106704240
2016107128765553
2017104122786968
2018107118918787
2019100100100100100
Hlutfallsleg skipting, % 2009 100 96 4 4229
2010 100 96 4 55 35
2011 100 96 4 94 89
2012 100 96 4 91 84
2013 100 71 29 24 84
2014 100 68 32 27 90
2015 100 69 31 32 90
2016 100 71 29 38 90
2017 100 70 30 47 92
2018 100 66 34 50 94
2019 100 60 40 53 94

Gera má ráð fyrir að umtalsverður hluti þeirra greiðslna sem varið er vegna birtingar auglýsinga í erlendum miðlum renni til Facebook og Google (ásamt YouTube). Upplýsingar um greiðslukortaviðskipti vegna auglýsinga og skyldrar starfsemi sýna að um og yfir 90% hafa undanfarin ár runnið til þessara tveggja aðila. Sambærilegar upplýsingar um hlutdeild þeirra í samanlögðum þjónustuviðskiptum vegna auglýsinga, markaðsrannsókna og skoðanakannana eru ekki til.

Um gögnin
Upplýsingar um tekjur fjölmiðla eru fengnar frá rekstraraðilum fjölmiðla til Fjölmiðlanefndar frá 2011 (áður til Hagstofu Íslands) og úr ársreikningum. Í þeim tilfellum þegar upplýsingar frá rekstraaðilum skortir eru tekjurnar metnar út frá virðisaukaskatti og öðrum tiltækum upplýsingum. Fjölmiðlatekjur eru hér skilgreindar sem tekjur fjölmiðla af sölu til notenda (áskriftir, lausa- og þáttasala auk útvarpsgjalds sem lagt er á skattskylda einstaklinga og lögaðila sem ætlað er að standa straum af lögbundinni starfsemi Ríkisútvarpsins) og af birtingu og flutningi auglýsinga ásamt kostun. Upplýsingar um tekjur einstaka einkarekna fjölmiðla eru ekki gefnar upp.

Talnaefni
Tekjur af fjölmiðlun og skyldri starfsemi
Auglýsingatekjur fjölmiðla