Landsframleiðslan á 1. ársfjórðungi 2019 jókst að raungildi um 1,7% frá sama ársfjórðungi fyrra árs. Á sama tíma drógust þjóðarútgjöld, sem eru samtala neyslu og fjárfestingar, saman um 2,8%. Vöxtur einkaneyslu og samneyslu mældist jafn, eða 2,8%, en þrátt fyrir umtalsverðan vöxt í íbúðafjárfestingu dróst heildarfjármunamyndun saman um 9,4%.

Samkvæmt birgðaskýrslum Hagstofunnar drógust birgðir á 1. ársfjórðungi 2019 saman um tæplega 8 milljarða króna á verðlagi ársins, sem skýrir talsverð neikvæð áhrif birgðabreytinga á hagvöxt, en aukning mældist í birgðum á sama tímabili fyrra árs.

Þar sem útflutningur jókst meira en innflutningur á 1. ársfjórðungi 2019 er framlag utanríkisviðskipta í heild til hagvaxtar jákvætt. Samanlagður afgangur af vöru- og þjónustuviðskiptum var 33,2 milljarðar króna á tímabilinu.

Landsframleiðsla á 1. ársfjórðungi 2019
Verðlag ársins millj. kr. Magnbreyting frá sama tímabili fyrra árs, % Árstíðarleiðrétt magnbreyting frá fyrri ársfjórðungi,%
1.ársfj. 1.ársfj. 1.ársfj.
Einkaneysla 350.2702,80,4
Samneysla 170.2822,80,9
Fjármunamyndun 136.890-9,4-12,7
Birgðabreytingar -7.973-2,9-
Þjóðarútgjöld alls 649.468 -2,8-3,4
Útflutningur vöru og þjónustu 308.373 2,63,5
Innflutningur vöru og þjónustu -275.169 -8,1-5,9
Verg landsframleiðsla 682.672 1,70,6

Mikill vöxtur íbúðafjárfestingar
Heildarfjármunamyndun dróst saman um 9,4% á 1. ársfjórðungi 2019 borið saman við sama tímabil fyrra árs. Samdráttur í atvinnuvegafjárfestingu mældist 33,6% sem skýrist meðal annars af sölu og útflutningi flugvéla og skipa á tímabilinu, en inn- og útflutningur skipa og flugvéla kemur með beinum hætti fram í fjármunamyndun, ýmist til hækkunar eða lækkunar. Þessi stærð skiptir oft sköpum varðandi heildarfjárhæðir í fjárfestingu og utanríkisviðskiptum en áhrif á landsframleiðslu eru aftur á móti lítil sem engin þar sem fjárfestingaráhrifin vega á móti áhrifum á utanríkisviðskiptin.

Vöxtur íbúðafjárfestingar mældist aftur á móti umtalsverður á 1. ársfjórðungi 2019 samanborið við fyrra ár, eða 58,4%. Fjármunamyndun í íbúðarhúsnæði hefur ekki áður mælst jafn mikil að raungildi á ársfjórðungsgrunni. Mat Hagstofunnar á íbúðafjárfestingu byggir meðal annars á gögnum frá Þjóðskrá Íslands sem heldur ítarlega skrá yfir fjölda íbúða sem eru í byggingu á hverjum tíma, sem og umfang og framvindu einstakra framkvæmda.

Afgangur af vöruviðskiptum við útlönd
Samanlagður afgangur af vöru- og þjónustuviðskiptum var 33,2 milljarðar króna á 1. ársfjórðungi 2019, en það er mun hærri fjárhæð en á sama tímabili árið áður (9,3 milljarðar króna á verðlagi þess árs).

Vöruskiptajöfnuður var jákvæður um 3,5 milljarða króna á fyrsta ársfjórðungi 2019, en afgangur hefur ekki mælst af vöruviðskiptum á ársfjórðungsgrunni síðan á 1. ársfjórðungi 2015. Vöruútflutningur nam 176,7 milljörðum króna og vöruinnflutningur nam 173,2 milljörðum króna á sama tímabili.

Þjónustujöfnuðurinn var jákvæður um 29,7 milljarða króna á fyrsta ársfjórðungi 2019. Á tímabilinu nam útflutningur á þjónustu 131,7 milljörðum króna og innflutningur á þjónustu 102 milljörðum króna.

Áhrif birgðabreytinga
Samkvæmt mælingum Hagstofunnar drógust birgðir saman um tæplega 8 milljarða króna á verðlagi ársins á 1. ársfjórðungi 2019. Það sem vegur þyngst í birgðabreytingum er samdráttur í birgðum sjávarafurða en engin loðna veiddist á tímabilinu. Þá drógust birgðir olíu og annarra rekstrarvara einnig nokkuð saman, en töluverð aukning mældist í birgðastöðu þessara þátta á 4. ársfjórðungi 2018.

Breytingar á áður útgefnum tölum
Nýr þjóðhagsreikningastaðall (ESA2010) var innleiddur í september 2014 og var talnaefni uppfært aftur til 1997. Brot var því í tímaröð milli 1996 og 1997. Hafa tímaraðir nú verið uppfærðar til ársins 1995 og verður því brot í tímaröð milli 1994 og 1995. Áhrif þessara breytinga á áður birtar niðurstöður er að finna í eftirfarandi töflu. Áhrifin koma fram í niðurstöðum á verðlagi ársins 1995-1996, á magnbreytingar 1995-1997 og ársfjórðungslegar magnbreytingar á árinu 1998.

Verg landsframleiðsla, magnbreyting frá fyrra ári
  1995 1996 1997
Áður útgefið0,1%4,8%3,9%
Endurskoðað0,5%4,6%5,8%
mismunur0,4%-0,2%1,9%

Verg landsframleiðsla, ársbreyting eftir ársfjórðungum
  1.ársfj. 1998 2.ársfj. 1998 3.ársfj. 1998 4.ársfj. 1998
Áður útgefið0,3%9,2%8,6%10,0%
Endurskoðað0,4%8,8%9,0%9,7%
mismunur0,1%-0,4%0,4%-0,3%

Talnaefni