Ráðstöfunartekjur heimilageirans jukust árið 2018 um 7,6% frá fyrra ári. Ráðstöfunartekjur á mann jukust um 4,8% milli ára og kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann jókst um 2,0%.

Ráðstöfunartekjur heimilanna má skilgreina sem samtölu launatekna, eignatekna, tilfærslutekna, reiknaðs rekstrarafgangs vegna eigin eignarhalds, þar með talið íbúðarhúsnæðis, en að frádregnum eigna- og tilfærsluútgjöldum.

Heildartekjur heimilageirans árið 2018 jukust um 8,1% frá fyrra ári. Þar af jukust heildar launatekjur um 9,1% og rekstrarafgangur vegna eigin eignarhalds um 6,6%, en eignatekjur drógust saman um 10,5%. Heildartilfærslutekjur jukust um 10,9% milli ára.

Heildareigna- og tilfærsluútgjöld jukust um 8,9%, þar af jukust tilfærsluútgjöld um 10% en eignaútgjöld drógust saman um 0,5%.

Vísitala kaupmáttar ráðstöfunartekna á mann, 2005=100

Samhliða birtingu talna fyrir árið 2018 hafa niðurstöður fyrri ára verið endurskoðaðar að hluta. Tölur um rekstrarafgang af rekstri eigin íbúðarhúsnæðis hafa verið endurskoðaðar fyrir árið 2017. Í hagtíðindahefti þjóðhagsreikninga sem birt var í júní 2018 var tilkynnt um fyrirhugaða endurskoðun á áður birtum tölum aftur til ársins 1997. Stærsti einstaki liðurinn sem tekinn var til endurskoðunar í einkaneyslu er húsnæðisliðurinn en hann var endurskoðaður aftur til ársins 2009. Um er að ræða reglubundna endurskoðun sem fram fer þegar gögn um leiguverð húsnæðis liggja fyrir samkvæmt niðurstöðum lífskjararannsóknar. Tölur um bætur tjónatrygginga fyrir árið 2017 hafa einnig verið endurskoðaðar, sem og tölur um nettólaun frá útlöndum á árunum 1994-1995 og 2016.

Þær tölur sem hér eru birtar eru að mestu byggðar á skattframtölum einstaklinga, en leitast er við að samræma þær við uppgjör þjóðhagsreikninga. Má þar nefna að hagnaður af reiknaðri eigin leigu íbúðarhúsnæðis er hér tekjufærður þótt hann komi ekki fram í framtali. Söluhagnaði (þ.e. hagnaði af sölu hlutabréfa og almennum söluhagnaði) er einnig sleppt í uppgjörinu, með hliðsjón af tekjuhugtakinu í þjóðhagsreikningum. Tekjuhugtakið nær hér til þeirra tekna sem unnt er að ráðstafa án þess að gengið sé á eignir. Er þá átt við eignastöðu í byrjun viðkomandi tímabils áður en hún tekur breytingum vegna fjármagnstilfærslna, söluhagnaðar eða -taps (e. capital gain/losses).

Nánari lýsingu á einstökum þáttum ráðstöfunartekna heimilanna er að finna í Hagtíðindum frá 16. apríl 2007.

Talnaefni