Vergur sparnaður heimilageirans nam 2,8% af ráðstöfunartekjum hans á árinu 2018 samanborið við 6,8% árið 2017 samkvæmt tekjuskiptingaruppgjöri þjóðhagsreikninga. Verg fjármunamyndun nam 8,7% af ráðstöfunartekjum ársins 2018 en var 7,3% árið 2017.

Verg fjármunamyndun fyrirtækja landsins nam 13,3% af vergri landsframleiðslu árið 2018 borið saman við 15,2% árið 2017. Vergur rekstrarafgangur annarra fyrirtækja en fjármálafyrirtækja nam 34,0% af vinnsluvirði þeirra árið 2018 en 36,1% árið 2017.

Samhliða birtingu talna fyrir árið 2018 hafa niðurstöður fyrri ára verið endurskoðaðar. Þar sem tekjuskiptingauppgjör þjóðhagsreikninga byggir á niðurstöðum ráðstöfunaruppgjörs, framleiðsluuppgjörs og fjármálum hins opinbera er rétt að árétta að endurskoðanir sem gerðar eru í þeim uppgjörum ná einnig til tekjuskiptingaruppgjörsins.

Tekjuskiptingaruppgjörið nær til allra fimm megingeira íslenska hagkerfisins ásamt útlöndum. Uppgjörið felur ekki í sér nýtt mat á vergri landsframleiðslu í heild eða helstu undirliðum hennar heldur er það byggt á niðurstöðum ráðstöfunar- og framleiðsluuppgjörs þjóðhagsreikninga. Hér er aftur á móti lögð áhersla á að skrá verðmætastrauma milli megingeira hagkerfisins. Helstu niðurstöður tekjuskiptingaruppgjörsins eru vergur og hreinn sparnaður hvers geira fyrir sig en það er sá hluti tekna af framleiðslu hagkerfisins, innanlands eða utan, sem ekki er notaður til neyslu.

Nánari lýsingu á aðferðafræði tekjuskiptingaruppgjörsins má finna í eftirfarandi hefti í Hagtíðindum frá árinu 2014.

Talnaefni