Vinsamlegast athugið að þessi fréttatilkynning var leiðrétt 8. september 2022 frá upprunalegri útgáfu. Vöxtur í fjármunamyndun atvinnuvega, án fjárfestingar í skipum, flugvélum og stóriðjutengdri starfsemi, mældist 21,6% en ekki 23,4%.

Samkvæmt niðurstöðum þjóðhagsreikninga er áætlað að landsframleiðslan á öðrum ársfjórðungi 2022 hafi numið 913,3 milljörðum króna og hafi aukist um 6,1% að raungildi borið saman við sama tímabil fyrra árs. Hagvöxtur á tímabilinu var einkum drifinn áfram af aukinni einkaneyslu og mikilli aukningu í komum erlendra ferðamanna hingað til lands borið saman við sama tímabil fyrra árs.

Þar sem útflutningur jókst meira en innflutningur dró úr halla af vöru-og þjónustuviðskiptum við útlönd og landsframleiðslan óx umfram þjóðarútgjöld. Talsverður samdráttur var í birgðum á tímabilinu, einkum birgðum sjávarafurða, með samsvarandi neikvæðum áhrifum á hagvöxt á tímabilinu. Á föstu verðlagi mælist landsframleiðslan nú um 0,5% meiri að raungildi en hún var á sama tímabili árið 2019, fyrir kórónuveirufaraldurinn.

Fyrstu sex mánuði ársins er áætlað að landsframleiðslan hafi vaxið um 6,8% að raungildi borið saman við landsframleiðslu fyrstu sex mánuði ársins 2021.

Áætlað er að árstíðaleiðrétt landsframleiðsla hafi aukist að raungildi um 3,9% á milli fyrsta og annars ársfjórðungs 2022.

Hlutdeild einstakra liða í hagvexti
Á öðrum ársfjórðungi 2022 jukust þjóðarútgjöld, sem eru samtala neyslu og fjárfestingar, um 4,8% að raungildi borið saman við sama tímabil ársins á undan. Vöxtur í einkaneyslu mældist 13,5% og vöxtur samneyslu 1,5% en áætlað er að fjármunamyndun hafi dregist saman um 5% að raungildi á tímabilinu.

Umtalsverð aukning mældist í bæði inn- og útflutningi á öðrum ársfjórðungi 2022 borið saman við sama tímabil fyrra árs. Áætlað er að útflutningur hafi aukist að raungildi um 22,3% en innflutningur um 17,6%. Þar sem vöxtur útflutnings mældist meiri en sem nam vexti innflutnings er framlag utanríkisviðskipta í heild til hagvaxtar jákvætt á tímabilinu. Vöru- og þjónustujöfnuður var neikvæður um tæplega 7 milljarða króna á tímabilinu.

Einkaneysla jókst um 13,5%
Á öðrum ársfjórðungi 2022 jókst einkaneysla um 13,5% að raungildi borið saman við sama tímabil árið 2021 sem skýrist að verulegu leyti af auknum útgjöldum Íslendinga erlendis sem áætlað er að hafi aukist að raungildi um 237% borið saman við sama tímabil árið 2021. Fyrstu sex mánuði ársins hefur einkaneysla aukist um 11,4% borið saman við sama tímabil árið 2021.

Samneysla jókst um 1,5%
Áætlað er að samneysla hafi aukist um 1,5% að raungildi á öðrum ársfjórðungi 2022 borið saman við sama tímabil árið 2021. Aukningu í samneyslu á tímabilinu má að mestu leyti rekja til aukningar í kaupum á vöru og þjónustu hjá hinu opinbera. Fyrstu sex mánuði ársins er áætlað að samneysla hafi aukist um 1,8% að raungildi borið saman við sama tímabil fyrra árs.

Heildarfjármunamyndun dróst saman um 5%
Í heild dróst fjármunamyndun saman um 5% að raungildi á öðrum ársfjórðungi borið saman við sama tímabil fyrra árs. Heildarfjármunamyndun atvinnuvega dróst saman um 6,1% á tímabilinu en án fjárfestingar í skipum, flugvélum og stóriðjutengdri starfsemi mældist 21,6% vöxtur í fjármunamyndun atvinnuvega. Inn- og útflutningur skipa og flugvéla kemur með beinum hætti fram í fjárfestingu ýmist til hækkunar eða lækkunar. Þessi stærð skiptir oft sköpum varðandi heildarfjárhæðir í fjárfestingu og utanríkisviðskiptum en áhrif á landsframleiðslu eru aftur á móti minniháttar þar sem fjárfestingaráhrifin vega á móti áhrifum á utanríkisviðskipti. Fyrstu sex mánuði ársins hefur fjármunamyndun atvinnuvega vaxið um 12,1% að raungildi borið saman við fyrstu sex mánuði ársins 2021.

Fjármunamyndun í íbúðarhúsnæði dróst saman um 6,5% á öðrum ársfjórðungi 2022 borið saman við sama tímabil fyrra árs. Á fyrstu sex mánuðum ársins er áætlað að fjármunamyndun í íbúðarhúsnæði hafi dregist saman um 7,2% borið saman við fyrstu sex mánuði ársins 2021. Nokkur óvissa ríkir um bráðabirgðaniðurstöður þjóðhagsreikninga og í tilfelli áætlunar um fjármundamyndun í íbúðarhúsnæði er hún mikil í ljósi þeirra grunngagna sem Hagstofunni berast. Áætlað er að fjármunamyndun hins opinbera hafi aukist um 2,8% að raungildi á öðrum ársfjórðungi borið saman við sama tímabil árið 2021 en fyrstu sex mánuði ársins nam aukningin 3,8% borið saman við sama tímabil ársins 2021.

Minni halli á vöru- og þjónustuviðskiptum
Samanlagður halli af vöru- og þjónustuviðskiptum var tæplega 7 milljarðar króna á öðrum ársfjórðungi 2022, borið saman við 32,2 milljarða króna halla á sama tíma árið 2021, á gengi hvors árs. Þar sem útflutningur jókst meira en sem nam auknum innflutningi á öðrum ársfjórðungi 2022 er framlag utanríkisviðskipta í heild til hagvaxtar jákvætt á tímabilinu.

Vöruskiptajöfnuður var neikvæður um 40,2 milljarða króna á öðrum ársfjórðungi 2022. Vöruútflutningur nam 254,6 milljörðum króna og vöruinnflutningur nam 294,9 milljörðum króna á sama tímabili.

Þjónustujöfnuðurinn var jákvæður um 33,3 milljarða króna á öðrum ársfjórðungi 2022. Á tímabilinu nam útflutningur á þjónustu 183,7 milljörðum króna og innflutningur á þjónustu 150,4 milljörðum.

Fyrstu sex mánuði ársins 2022 var vöru- og þjónustujöfnuður neikvæður um 38,5 milljarða króna en var neikvæður um tæplega 60 milljarða á sama tíma árið 2021 á gengi hvors árs.

Samdráttur í birgðum
Á öðrum ársfjórðungi 2022 dróst heildarverðmæti birgða saman um 17,9 milljarða króna á verðlagi ársins borið saman við síðasta ársfjórðung sem skýrist aðallega að samdrætti í birgðum sjávarafurða á tímabilinu.

Hagvöxtur á Íslandi mikill í alþjóðlegum samanburði
Samkvæmt nýjustu birtu áætlunum um þróun hagvaxtar í löndum innan Evrópusambandsins og í Bandaríkjunum mælist hagvöxtur hér á landi talsvert meiri en í samanburðarlöndunum. Innan evrusvæðisins er áætlað að árstíðarleiðrétt landsframleiðsla hafi aukist um 3,9% að raungildi borið saman við sama tímabil fyrra árs, 1,6% í Bandaríkjunum en um 7,3% á Íslandi.

Borið saman við fyrri ársfjórðung, árstíðarleiðrétt, er áætlað að landsframleiðsla innan evrusvæðisins hafi aukist um 0,6% að raungildi en á sama mælikvarða er 0,2% samdráttur áætlaður í Bandaríkjunum en 3,9% vöxtur á Íslandi. Í öllum tilvikum er um að ræða fyrstu árstíðaleiðréttar bráðabirgðatölur sem hagstofur viðkomandi ríkja hafa birt á undanförnum vikum og eru þær settar fram með hefðbundum fyrirvörum.

Vinnustundum fjölgaði um 8,7%
Samkvæmt mælingum á vinnumagni, sem öllu jöfnu gefa sterka vísbendingu um framleitt magn vöru og þjónustu, jókst heildarfjöldi vinnustunda um 8,7% prósent á tímabilinu borið saman við annan ársfjórðung 2021. Á sama tímabili er áætlað að starfandi einstaklingum hafi fjölgað um 8,9% og störfum um 10,2%. Á öðrum ársfjórðungi 2022 mælist heildarfjöldi vinnustunda enn um 2,3% minni en hann var á öðrum ársfjórðungi 2019.

Árstíðarleiðrétt landsframleiðsla jókst um 3,9% á milli ársfjórðunga
Árstíðaleiðrétt landsframleiðsla jókst að raungildi um 3,9% á öðrum ársfjórðungi 2022 borið saman við fyrsta ársfjórðung 2022. Árstíðaleiðrétt mældist 4% aukning í einkaneyslu á tímabilinu borið saman við fyrri ársfjórðung, 0,3% aukning í samneyslu og 0,5% samdráttur í fjármunamyndun. Á sama tímabili jókst árstíðaleiðréttur útflutningur um 4,4% og innflutningur dróst saman um 0,1% að raungildi.

Talnaefni