Niðurstöður starfaskráningar Hagstofunnar benda til þess að um 4.500 störf hafi verið laus á íslenskum vinnumarkaði á þriðja ársfjórðungi 2019 en á sama tíma hafi um 237.000 störf verið mönnuð. Hlutfall lausra starfa var því rétt um 1,9%.

Um er að ræða bráðabirgðatölur byggðar á gögnum úr starfaskráningu Hagstofunnar sem er ársfjórðungsleg úrtaksrannsókn meðal lögaðila.

Mæling Gildi1 Staðalvilla2 Neðri mörk3 Efri mörk3
Fjöldi lausra starfa 4.500 900 2.700 6.300
Fjöldi starfa 237.000 9.600 218.000 255.900
Hlutfall lausra starfa 1,9 0,4 1,1 2,6
1Talningar eru rúnnaðar að næsta hundraði eða næsta þúsundi.
2Staðalvilla mælingar vísar til breytileika í mælingu milli úrtaka.
3Neðri og efri vikmörk mælinga vísa til spannar öryggisbilsins í kringum meðaltalið. Í endurteknum úrtökum mun þýðistalan falla innan öryggisbilsins í 95% tilvika.

Um gögnin
Þýði rannsóknarinnar nær til allra lögaðila á íslenskum vinnumarkaði sem eru með fleiri en einn starfsmann í vinnu. Úrtak starfaskráningar er tekið einu sinni á ári í byrjun hvers árs. Í úrtak starfaskráningar á þriðja ársfjórðungi 2019 völdust 608 lögaðilar.

Þegar frá eru taldir lögaðilar sem höfðu verið afskráðir eða runnið saman við aðrar skipulagsheildir reyndist nettóúrtakið vera 585 lögaðilar. Af þeim svöruðu 552 sem gerir 94% svarhlutfall. Við úrvinnslu eru gögn vegin eftir úrtakslíkum, atvinnugreinaflokkum og stærð.

Á þriðja árfjórðungi 2019 var viðmiðunardagur fyrir laus störf 15. ágúst. Þessi dagur er því álitinn dæmigerður fyrir ársfjórðunginn. Gögnum var safnað á tímabilinu 15. ágúst til 19. september 2019 með vefskráningarformi. Við úrvinnslu eru gögn vegin eftir úrtakslíkum, atvinnugreinaflokkum og stærð.

Úrtaksramminn nær til allra lögaðila sem höfðu að meðaltali fleiri en einn starfsmann í vinnu á mánuði árið áður og sem ekki höfðu verið afskráðir á úrtaksdegi, valdir með slembivali kennitalna úr fyrirtækjaskrá Hagstofunnar. Úrtakseining könnunarinnar og grunneining úrtaksrammans er með að minnsta kosti einn starfsmann.

Við gerð úrtaks voru atvinnurekendur flokkaðir í fjóra stærðarflokka (9 eða færri starfmenn, 10-49 starfsmenn, 50-249 starfsmenn, 250 starfsmenn eða fleiri) og tíu ISAT 2008 atvinnugreinabálka ([A], [B, C, D, E], [F], [G, H, I], [J], [K], [L], [M, N], [O, P, Q], [R, S]).

Úrtakið var því næst valið eftir stærð fyrirtækisins innan atvinnugreinabálkanna þar sem atvinnurekendur með 250 starfsmann og fleiri (stórir atvinnurekendur) fengu úrtakslíkurnar 1. Úrtakslíkur minnka svo eftir stærð fyrirtækja. Þessi úrtaksaðferð felur í sér að úrtak miðlungs stórra, lítilla og öratvinnurekenda er endurnýjað á hverju ári, en lögaðilar sem tilheyra hópi stærstu lögaðilanna eru alltaf hluti af úrtaki starfaskráningar.

Meginmarkmið starfaskráningar Hagstofunnar er að safna upplýsingum um fjölda lausra starfa og fjölda starfsmanna hjá lögaðilum sem greiða laun á Íslandi. Starfaskráning (e. Job Vacancy Survey) er framkvæmd í samræmi við reglugerð nr. 453/2008 sem er í gildi á Evrópska efnahagssvæðinu. Tölur eru þannig samanburðarhæfar við tölur um laus störf innan Evrópu.

Talnaefni