Heildarútgjöld til rannsókna og þróunarstarfs á árinu 2019 voru 70,8 milljarðar króna en það jafngildir 2,35% af vergri landsframleiðslu (VLF). Er þetta hæsta hlutfall útgjalda til málaflokksins af vergri landsframleiðslu sem mælst hefur frá því að Hagstofa Íslands tók við umsjón tölfræðinnar árið 2014. Árið 2018 voru útgjöldin 56,9 milljarður króna (2,01%) og árið á undan 55,1 milljarðar króna (2,08%).

Meðalútgjöld ríkja Evrópusambandsins til rannsókna og þróunarstarfs jukust úr 2,11% í 2,14% af vergri landsframleiðslu á milli áranna 2018 og 2019. Hæst var hlutfallið í Svíþjóð en það hækkaði úr 3,32% árið 2018 í 3,39% 2019. Hlutfallið var næsthæst í Austurríki (3,19%) og þar næst í Þýskalandi ( 3,17%). Á lista með ríkjum sambandsins auk Noregs var Ísland í sjöunda sæti.

Gagnasöfnun Hagstofunnar nær yfir fyrirtæki, sjálfseignastofnanir, háskólastofnanir og aðrar opinberar stofnanir. Skiptast heildarútgjöldin þannig að útgjöld fyrirtækja og sjálfseignastofnana eru 48,7 milljarðar króna, útgjöld háskólastofnana 19,9 milljarðar og heildarútgjöld annarra opinberra stofnana 2,3 milljarðar króna.

Um gögnin
Gögnum er safnað árlega frá háskólastofnunum og öðrum opinberum stofnunum. Gagnasöfnun fyrirtækja og sjálfseignarstofnana fer fram annað hvert ár og snúa þá spurningar annars vegar að útgjöldum liðins árs og hins vegar að áætluðum útgjöldum á því ári sem listinn er lagður fyrir. Tölum fyrir árið 2019 var safnað á öðrum ársfjórðungi ársins 2020.

Tölur um heildarútgjöld, sem hlutfall af vergri landsframleiðslu, eru háðar breytingum á útreikningum á landsframleiðslu en jafnframt geta tölur fyrri ára verið uppfærðar í kjölfar síðari gagnasafnana. Heildarútgjöld fyrri ára hafa þannig verið uppfærð með birtingu á niðurstöðum ársins 2019.

Talnaefni